Skip to main content

Leverantörer och underentreprenörer

Tillsammans bygger vi ett levande Norrland

Contractor är en stark regional partner med ett hjärta som klappar för Norrland. Företaget grundades redan 1910 och finns idag på fem orter: Skellefteå, Lycksele, Hemavan, Umeå och Sundsvall. Att vi finns nära och med lokalt anställd personal uppskattas av våra kunder. De upplever Contractor som lättjobbade då vi också ”förstår norrländska”.

MEN, vi varken kan eller vill göra allt själva. Vi tror att det blir bäst när vi kan använda lokala samarbetspartners som med sina unika egenskaper och kompetenser kan komplettera Contractor och bygga Norrland tillsammans med oss.

Samtidigt har vi ett stort behov av att styra upp hur vi samarbetar med våra partners. Därför välkomnar vi både nya och befintliga leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners hit, till vår leverantörs-sida. Här kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på våra leverantörer och samarbetspartners och hur vi vill att samarbetet ska fungera, både för Contractors och ditt bästa och i slutändan för våra kunders bästa.

De villkor och krav som beskrivs på denna sida ska betraktas som grundkrav, det kan finnas ytterligare projekt-specifika krav som hanteras via avtal och AF-delar.

Inom Contractor-koncernen finns certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, läs mer om våra certifieringar här. Därför ställer vi krav på att du som leverantör ska hålla dig uppdaterad om våra viktiga styrande dokument.

För att det ska bli enklare att navigera har vi valt att presentera innehållet sektionsvis.
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår KMA-avdelning. Kontaktuppgifter hittar du här, under stödfunktioner.

Längst ner på sidan hittar ni även alla relaterade dokument ».

Contractor bygger för ett levande Norrland. För oss är det viktigt att vara nära samhället på de orter vi verkar. Vi arbetar aktivt med att skapa säkra och trivsamma arbetsplatser samt med klimat- och miljöåtgärder och tillsammans med våra affärspartner vill vi värna en hållbar samhällsutveckling. Det är därför viktigt med långsiktiga och förtroendefulla relationer där vi gemensamt arbetar som beskrivet i Uppförandekoden.

Vem omfattas?
Vår uppförandekod gäller för Contractors hela affärsverksamhet och alla våra leverantörer och underentreprenörer skall efterleva den utan kompromisser eller undantag. Uppförandekoden kompletteras av detaljerade regler och instruktioner. Överträdelser kan leda till uppsägning av avtal.
  

I vår verksamhet gör vi inte någon skillnad eller lägger någon vikt vid en persons kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller andra trosuppfattningar, funktionshinder eller ålder. Vi bidrar till en arbetsmiljö som är fri från fientligt, våldsamt eller mobbande beteende.
Inga anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning accepteras.
Vi respekterar arbetstagarens rätt till att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och förhandla kollektivt.

Alla aktörer på våra arbetsplatser ska tillsammans med oss bedriva ett proaktivt systematiskt arbetsmiljöarbete med nollvision för arbetsplatsolyckor.
Vi ska se till att alla anställda har relevant säkerhetsutbildning för sitt arbete.
Vi tar ansvar för och förbiser aldrig säkerhetsanordningar eller personlig skyddsutrustning.
Våra arbetsplatser är helt alkohol och drog-fria.

Känslig eller konfidentiell information om Contractor ska inte delges utomstående.
Ni ska bedriva er verksamheten enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten.
Vi uppmuntrar transparens i hela leverantörskedjan.

Alla aktörer på våra arbetsplatser ska vara väl införstådda med Contractors avfallsrutiner som innefattar sortering av fraktioner och minimering av avfallsmängder och att återanvändning och återbruk främjas.
Se till att resurser används på ett effektivt sätt och minimera användningen av skadliga ämnen.
Vi på Contractor förväntar oss att alla våra affärspartners har kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan och jobbar fortlöpande med förbättrande miljöåtgärder; minska utsläpp till luft, mark och vatten, effektivisera sin energi- och resursanvändning osv.

Ni som leverantör eller underentreprenör ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt kollektivavtal relevanta för er verksamhet samt inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Fotografering och publicering på sociala medier får bara göras efter överenskommelse med Contractors arbetsledning. Övrig fotografering på Contractors arbetsplatser får bara förekomma då det av yrkestekniska orsaker är befogat.

Underentreprenören alt. bemanningsföretaget förbinder sig att lämna de uppgifter som anges på blankett UE 2021, och att uppfylla de där ställda villkoren.

Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska också till sin beställare skriftligen rapportera vilka underentreprenörer och/eller bemanningsföretag denne i sin tur anlitar, man skall också säkerställa att den eventuellt anlitade underentreprenören och/eller bemanningsföretaget lämnar uppgifter på blanketten UE 2021, och uppfyller de där ställda villkoren. Blanketten skall utan dröjsmål delges huvudentreprenören.

Contractor tillåter endast underentreprenörer/bemanningsföretag i 2 led!

Omtanke om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. Vi har en högt ställd målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen ska skada sig på jobbet. Vi är övertygade om att en sund och stabil säkerhetskultur, där chefers och anställdas delade attityder, värderingar och uppfattningar om vad som utgör en säker arbetsmiljö leder mot vår vision. Det här är en viktig fråga för oss och därför ställer vi lika höga krav på våra samarbetspartners.

  

Samtliga underentreprenörer (UE) skall genomgå en arbetsplatsintroduktion där man får ta del av arbetsmiljöplanen, riskbedömningar, ordnings & skyddsregler (se Dokument-lista nedan) och regler för avfall- och kemikaliehanteringen på den specifika arbetsplatsen. Genomgången arbetsplatsintroduktion ska kvitteras på arbetsplatsen. Inget arbete får påbörjas utan genomförd och kvitterad introduktion.

Föreskriven personlig skyddsutrustning på det aktuella projektet skall bäras av samtliga som uppehåller sig på arbetsplatsen. Personal som inte använder personlig skyddsutrustning kan avvisas från arbetsplatsen eller beläggas med vite enligt: 2.473 Konsekvenser vid förseelser av ordningsregler (pdf) »

Contractors nollvision innebär att endast godkända typer av produkter får användas på våra projekt.

Förteckning över godkända produkter och eventuella föreskrifter kopplade till dessa beskrivs i dokumentet: 2.475 Riktlinjer för stegar bockar och arbetsplattformar (pdf) ».
De produkter som vi använder ska vara oskadade och kompletta.

Riskbedömningar, kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad, arbetsberedningar och andra relevanta dokument som är av betydelse för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen skall överlämnas till ansvarig platschef innan arbetet påbörjas.

För oss innebär omtanke om kunden bland annat att lyssna, förstå och att sedan ha de kunskaper och de förmågor som krävs för att kunna göra ett riktigt bra arbete. Den nivå vi ställer på oss själva gäller även för våra partners. Vi vill därför att våra underentreprenörers personal skall ha och kunna uppvisa intyg på att man besitter den yrkestekniska kompetensen som krävs. Ett annat krav är att alla underentreprenörer skall vara utbildade i och ha praktisk kompetens i första hjälpen.
Alla underentreprenörer skall ha genomfört Byggföretagens kravutbildning Safe Construction Training med godkänt resultat och i förekommande fall ha giltiga SSG utbildningar. Se 2.264 ID06 Safe construction training SSG (pdf) »
  

Safe Construction Training är byggbranschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Samtliga personer som är verksamma på en byggarbetsplats där ett av Byggföretagens medlemsföretag har samordningsansvar ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt testresultat (undantag: Chaufförer som vistas på området under kortare tid för att lossa eller lasta).
Utbildningen finns på sct.buc.se. Den är gratis och öppen för alla. Uppskattad tidsåtgång är ca. två timmar.

I Sverige är det ett lagkrav med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Alla medarbetare i våra projekt ska bära ID06-kort inklusive underentreprenörer i alla led. Start och slut av varje arbetsskift registreras i den elektroniska personalliggaren eller genom att söka rätt på det specifika projektet i Ease Checkin-appen och checka in/ut där.

https://id06.se/

Vissa av våra byggarbetsplatser ligger på industriområden som kräver en godkänd utbildning i SSG för att beträda området. Det är en webbaserad utbildning som möjliggör för en industrianläggning att säkerställa att de upphandlade entreprenörerna har grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, med en ökad riskmedvetenhet och säkrare arbetsmiljö som följd. När kunskapstest är avklarat får man ett accesskort (som kräver ett fotografi på kursdeltagaren) som används för inpassering vid grinden. Denna utbildning tilldelas av egen arbetsgivare.

https://www.ssgsolutions.com/sv/

Arbetsutrustning får bara användas för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd eller lämpad för. Det kan exempelvis vara maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet. Personen som hanterar arbetsutrustningen ska ha den kunskap, tillstånd och intyg som maskinen och arbetsuppgiften kräver. Arbetsutrustningen ska vara kontrollerad och godkänd att använda. Säkerhetsanordningar ska vara intakta och fungera tillfredsställande.

Skyddsronder sker med olika intervall beroende på projektets karaktär, minimiintervall innebär var 14:e dag, skyddsrond kan genomföras tätare vid behov. Alla anlitade underentreprenörer skall vara representerade vid skyddsronder, och ta ansvar för att åtgärda punkter som ligger under deras ansvarsområden.

Våra gemensamma utrymmen, bodar och containrar, är en del av vår arbetsmiljö. Dessa utrymmen nyttjas gemensamt av flera olika människor på våra byggarbetsplatser och behöver därför skötas på ett bra sätt.

I personalbodarna plockar man bort efter sig och ser till att man bidrar till allmän ordning, man respekterar de regler som finns, t.ex. skogränser och liknande. Alla håller ordning på sitt material och ansvarar för att förvara det på avsedd plats, i samband med avrustning ansvarar respektive underentreprenör för att eget material avlägsnas.

Vår alkohol och drogpolicy klargör hur vi förhåller oss till alkohol och droger inom vår verksamhet, samt vilka konsekvenser missbruk och brott mot vår policy innebär. Vi anser inte att alkohol och droger hör ihop med en bra arbetsmiljö och får därför inte förekomma på våra arbetsplatser. Med droger utöver alkohol menas: narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet. Denna policy omfattar alla, inklusive våra underentreprenörer, som arbetar på någon av Contractors arbetsplatser. Skulle någon vara drog och/eller alkoholpåverkade på arbetsplatsen kommer denne att skickas hem och ansvarig chef meddelas för vidare hantering.

På Contractors arbetsplatser genomförs slumpvisa drogkontroller. Dessa kontroller genomförs i förebyggande syfte för att snabbt kunna identifiera arbetsplatsrisker och eventuellt missbruk. Underentreprenörers medarbetare informeras om att detta kan förekomma vid genomgång av ordnings- och skyddsregler. Den slumpvisa testningen utförs av företagshälsovården efter avrop av oss som arbetsgivare. Detta för att säkerställa den personliga integriteten. Resultat från de slumpvisa drogkontrollerna delges Contractors HR-avdelning av företagshälsovården. HR på Contractor kontakta även den personalansvarige hos underentreprenören för att delge informationen om dennes personal. Se 1.307 Alkohol och Drogpolicy (pdf) »

Miljöpåverkan genom utsläpp till luft, mark och vatten skall riskbedömas i varje projekt, och dokumentation över detta ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

  

Våra underentreprenörer skall informeras och vara väl införstådda med Contractors avfallsrutiner som gäller på arbetsplatsen. Sortering av fraktioner och minimering av avfallsmängder är stående rutiner på alla projekt. Underentreprenörerna ska identifiera och ta hand om eget farligt avfall. På begäran förväntas underentreprenören kunna redovisa mängder av farligt avfall.

Säkerhetsdatablad skall finnas till samtliga kemiska produkter och finnas lätt tillgängliga på arbetsplatsen. Produkter som klassificeras som utfasningsämnen i KEMI: databas PRIO skall undvikas.

Alla kemiska produkter skall förvaras och hanteras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller någon form av avlopp. Spillskydd och invallning används vid behov.

Alla skall känna till vilka tomförpackningar som är farligt avfall och hur dessa ska sorteras och förvaras.

Vi sätter stolthet i att alltid eftersträva en ren och välstädad arbetsplats. Detta är viktigt för kvalitet och arbetsmiljö. Underentreprenören ska därför se till att byggnaden och andras arbete inte smutsas ner eller skadas, och att man upprättar tillräckligt skydd för byggnadsdelar som kan vara utsatta. Likaså skall underentreprenören alltid städa upp efter eget arbete, dammsuga efter behov, ta bort spill och fläckar, samt transportera avfall till avsedd plats, inklusive källsortering. Efter påtalade brister utan åtgärd kan Contractor utföra arbetet för underentreprenörens räkning, och debitera underentreprenören för detta.

Maskiner och fordon skall vara besiktade och godkända enligt de krav och regler som gäller för den specifika maskinen/fordonet.

Maskiner och fordon skall uppfylla föreskrivna miljökrav. (Euro-klassning)

Maskiner och fordon skall vara utrustade med saneringsutrustning för att kunna ta hand om egna utsläpp.

Förare och operatörer skall uppvisa kompetensbevis, förarbevis eller annan dokumentation som styrker deras behörighet att framföra maskinen. Innan användande av lift eller truck/traktor skall skriftligt körtillstånd utfärdas av arbetsgivaren/inhyraren.

Arbetet ska planeras, bedrivas och följas upp så att exponeringen av buller och vibrationer minskas genom eliminering vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. På så vis förhindras olägenhet för människors hälsa och projektspecifika krav och/eller lagkrav följs.
Speciell hänsyn skall tas till eventuell pågående verksamhet och boende i anslutning till arbetsplatsen.

Contractor lägger ett stort fokus på att eliminera alla typer av damm i sin verksamhet, därför förväntas även underentreprenören arbeta aktivt med reducering/eliminering av damm vid sina arbetsmoment, genom luftrenare, dammsugarsystem, bevattning och liknande åtgärder.

Alla typer av störningar (t.ex. avbrott av vatten, el, ventilation eller aktiviteter som skapar besvärande lukter) som kan påverka pågående verksamhet, ska i god tid meddelas till Contractors arbetsledning.

Samtliga arbetsmoment skall utföras enligt de tilldelade handlingar som tillhör projektet. Inga arbeten får påbörjas innan godkänd kontrollplan har levererats till Contractor. Egenkontroller levereras fortlöpande under projekttiden.

Alla arbetsmiljö-, kvalitets-, och miljöavvikelser skall utan dröjsmål rapporteras till Contractor. I första hand ska IA-appen användas. Underentreprenören skall vara behjälplig med utredning och åtgärder när detta behövs. Se 2.406 Avvikelsehantering BIA (pdf) »

Hinder hanteras enligt beskrivna processer i AB och ABT.

Ändrings- eller tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej skett skall underentreprenören i god tid före arbetets utförande göra en skriftlig anmälan till Contractor om arbetet kommer att medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har underentreprenören inte gjort sådan anmälan innan arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontraktssumman.

Fakturor från UE ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter:
-Enligt bokföringslagen
-Enligt mervärdesskattelagen
-Contractors projekt/ordernummer
-Contractors referensperson

I de fall när betalplaner har upprättats ska fakturan också innehålla:
-Kontraktssumma
-Detta lyft
-Återstående att fakturera

Förfallotiden på fakturan börjar löpa först när villkoren är uppfyllda.

Fakturering från underentreprenörer till bolag inom Contractorkoncernen skall ske i enlighet med: 2.304 Fakturering till bolag inom Contractor koncernen (pdf) ».
Fakturering till något av fastighetsbolagen inom Contractor koncernen skall ske i enlighet med: 2.305 Fakturering till fastighetsbolag (pdf) ».

Contractor ansvarar för att upprätta en lämplig mötesstruktur. Mötesschemat sätts med fasta mötestider, mötesplatser och deltagare. Fastlagda möten sker enligt mötesschemat. Alla möten protokollförs, och mötesprotokollet sänds snarast efter genomfört möte till mötesdeltagare, samt andra intressenter efter behov.

Underentreprenörer är skyldiga att se till att representant med nödvändiga befogenheter deltar.

Här omfattas all dokumentation som säger något om byggmaterialets prestanda, egenskaper samt monteringsanvisningar.

  

De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper som uppfyller gällande krav, lagstiftning och allmänna råd. Egenskaperna ska vara dokumenterade, antingen via CE-märkning och prestandadeklaration eller motsvarande. Produktdokumentationen ska följa det aktuella byggmaterialet och finnas tillgängligt när byggmaterialet ankommer byggarbetsplatsen.

Dokumentationen ska innehålla:

 • Prestandadeklaration och CE-märkning
 • Tekniskt godkännande
 • Certifikat
 • Produktblad
 • Monteringsanvisning
 • Miljödeklaration, byggvarudeklaration
 • Säkerhetsdatablad

All produktdokumentation kommer att bli en del av slutdokumentationen.

Slutdokumentation levereras enligt BBR, AMA och andra projektspecifika krav.
Våra underentreprenörer är ansvariga för att säkerställa kvaliteten på den dokumentation som de själva levererar.

Förutom tidigare nämnd produktdokumentation ska slutdokumentationen uppfylla kraven i BBR, PBF och PBL och innehålla följande:

 • Leveransöversikt
 • Projektbeskrivning
 • Funktions/systembeskrivning
 • Användarmanualer
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Plan för periodiskt underhåll
 • Eventuella godkännanden
 • Relationshandlingar, i överenskommet format
 • Monterings- /tillverkningsritningar
 • Kontrolldokumentation (injusteringsrapporter, riskbedömningar, deklarationer, tester, protokoll, etc.)
 • Garantier - tak, våtrum, vitvaror, säker vatten, m.fl.

Leveranssätt av dokumentationen är projektspecifikt. Här åtar sig avtalspartner att leverera dokumentation i de format och krav som ställs för varje projekt, utan kompensation för detta.

All dokumentation ska lämnas på svenska, om inte annat överenskommits. Dokumentationen ska lämnas in enligt projektspecifik överenskommelse mellan parterna. Slutanvändarutbildning ska planeras och genomföras utan extra kostnad. Contractor förbehåller sig rätten att hålla inne 5% av kontraktssumman till dess fullständig dokumentation erhållits.

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga som är av allmänintresse om något som inte är i linje med våra värderingar och uppförandekod och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.
Man behöver inte ha bevis för sin misstanke, men alla meddelanden ska självklart lämnas i god tro.

Läs mer om vår visselblåsartjänst här, och om vår code of conduct här (PDF).