HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Contractors hållbarhetsredovisning 2019 är ett första steg mot en branschledande redovisning av vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI-standard. Årets redovisning är inte granskad av oberoende part. Data som presenteras i denna redovisning avser kalenderår 2019, och är insamlad med hjälp av olika interna och externa system. Nedan nämns de mest centrala:

  • Personalstatistik: HR-system
  • Arbetsmiljöstatistik: BIA-system
  • Ekonomiska data: Redovisningssystem
  • Energiförbrukning: Leverantör
  • Beräkning av utsläpp från tjänstefordon, flyg, buss, taxi: Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet. Eftersom Contractor Mark och Contractor bygg i Sundsvall tillkom under året saknas i vissa fall data för dessa. Detta redovisas med not.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING